رنگین پوست...
پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱0:2
وقتی به دنیا میام، سیاهم،
...
وقتی بزرگ میشم، سیاهم،
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،
وقتی می ترسم، سیاهم،
وقتی مریض میشم، سیاهم،
وقتی می میرم، هنوزم سیاهم …

و تو، آدم سفید،

وقتی به دنیا میای، صورتی ای،
وقتی بزرگ میشی، سفیدی،
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،
وقتی سردت میشه، آبی ای،
وقتی می ترسی، زردی،
وقتی مریض میشی، سبزی،
و وقتی می میری، خاکستری ای …

و تو به من میگی رنگین پوست ؟؟؟!!!
:|

شعر برگزیده سال2005
☼ ساحل☼